Aanvaarding voorwaarden
 De website wordt onderhouden door BDSGN.NL (hierna 'BDSGN').
Op de inhoud en het gebruik van onze website zijn onderstaande  voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van onze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.  BDSGN behoudt zich het recht voor onze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of  gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op onze website daarom regelmatig om eventuele  aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de BDSGN, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan BDSGN zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van onze website, mag niets van onze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van BDSGN.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op onze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. BDSGN v.o.f. spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. BDSGN sluit iedere aansprakelijkheid voor op onze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
De aanbiedingen op onze website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. BDSGN sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op onze  website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
BDSGN spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan BDSGN. BDSGN biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door BDSGN worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op onze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar onze website verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van onze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.